Integritetspolicy

JIITEE TYÖT OY | Skydd av personuppgifter

Introduktion

I denna sekretesspolicy informerar vi dig om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för tjänsterna från Jiiteetyot.com (inklusive, men inte begränsat till, följande webbplats Jiiteetyot.com och alla relaterade diskussionsforum, kataloger, databaser och tjänster tillhandahålls av Jiitee Työt) (”Tjänsten”).

Vi har påtagit oss att skydda integriteten för användarna av tjänsterna i enlighet med tillämplig lag.


2. Syften med behandlingen och rättslig grund

Syften med att behandla personuppgifter

 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att:

-registrera användare för specifika tjänster på vår webbplats;
-möjliggöra för användare att använda särskilda tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats;
-marknadsföra våra eller utvalda tredjepartstjänster till användaren med användarens samtycke;
-förbättra användarens tjänstupplevelse genom att samla in användningsinformation på webbplatsen med hjälp av cookies och andra analystekniker;
-administrera vår webbplats.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och uppfylla våra juridiska skyldigheter. Dessutom behandlar vi personuppgifter baserat på legitima intressen för att upprätthålla och förbättra vår verksamhet och våra tjänster.

 
3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för de syften som definieras i denna sekretesspolicy från användare av vår tjänst:

 
a) Information lämnad till JIITEE TYÖT OY

-Kontakt- och anmälningsinformation
-Demografisk information, såsom ålder och kön
-Information relaterad till avtalsförhållandet, såsom produkt- eller tjänstebeskrivning, fakturerings- och betalningsinformation, kundfeedback och kommunikation
-Inspelade kundsamtal
-Användartillhandahållen profil- och intresseinformation
-Tillstånd och samtycken
-Annan möjlig information från användaren som behövs för de syften som definieras i denna sekretesspolicy

b) Eventuell information insamlad från offentliga register
 
c) Information som observerats från användningen av tjänster

Cookies och annan analysteknik används för att observera användningen av tjänster. Användningen av cookies är vanlig och många webbplatser använder dem. En cookie är ett litet datalagringsprogram som användarens webbläsare installerar på användarens dators hårddisk. Ett meddelande skickas tillbaka till användarens dator närhelst användarens webbläsare hämtar webbplatsen från Företagets server. Det skickade meddelandet snabbar upp webbplatsen och förenklar inloggningen, lagrar användarens användningsinformation och riktar webbplatsen till användaren.

 

Följande information kan samlas in genom cookies och annan möjlig analysteknik:

 

  • Användnings- och surfdata för tjänstens funktioner, såsom annonser som visas och information om annonsklick
  • Sidan från vilken användaren flyttade till vår webbplats, enhetsmodell, unik enhets- och/eller cookie-identifierare, datainsamlingskanal, webbläsarversion, IP-adress, sessionsidentifierare, sessionstid och varaktighet, skärmupplösning och operativsystem
  • Platsinformation om användaren har gett uttryckligt tillstånd till detta
  • Annan information som samlats in med användarens samtycke

 

d)Härledd information från användningen av tjänster

Användnings- och surfdata för tjänstens funktioner, såsom annonser som visas och information om annonsklick

Sidan från vilken användaren flyttade till vår webbplats, enhetsmodell, unik enhets- och/eller cookie-identifierare, datainsamlingskanal, webbläsarversion, IP-adress, sessionsidentifierare, sessionstid och varaktighet, skärmupplösning och operativsystem

Platsinformation om användaren har gett uttryckligt tillstånd till detta

Annan information som samlats in med användarens samtycke

Härledd information härleds genom analys från observerad användning av Tjänsten och/eller information som tillhandahålls av kunden, såsom eventuella intressen hos användaren eller segmentering i en grupp av vissa typer av användare.

All information vi samlar in kan användas för att skräddarsy Tjänsten till användaren. Vi använder cookies för att spåra data som lagras av vår webbplats cookies på användarens dator. De flesta webbläsare har en hjälpmeny som förklarar hur man förhindrar att cookies accepteras, hur webbläsaren meddelar mottagaren av cookies och hur man stänger cookies. Om cookies stängs kan användningen av webbplatsen begränsas eller blockeras.

Hur länge sparas användardata?
Vi behåller användardata endast så länge som behövs för det ändamål för vilket de samlades in eller den maximala tidsperiod som lagen tillåter. Längden på lagringstiden för personuppgifter varierar beroende på informationen. Detta innebär också att vi kan komma att behålla dina personuppgifter även om ditt avtalsförhållande med oss har upphört, men bara så länge vi har anledning att göra det.

Överföring av personuppgifter

För att tillhandahålla JIITEE TYÖT OY-tjänsten

Vi överför personuppgifter endast i den utsträckning som tredje part behöver tillgång till de personuppgifter vi behandlar för de ändamål som definieras i denna integritetspolicy.

 

Marknadsföring och reklam av tredje part

Vi delar inte användarnas personliga eller identifierande information med marknadsföring eller reklam tredje part. För att rikta kommunikation eller marknadsföring korrekt kan vi överföra anonymiserade demografiska data, intressen eller inriktningsvärden baserade på plats, till exempel till tredje part.
 
Ditt samtycke
Om en användare har gett sitt samtycke kan vi komma att dela användarens information med utvalda tredje parter så att de kan kontakta användaren.
 
Vetenskaplig forskning

Vi kan komma att tillhandahålla information för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, förutsatt att uppgifterna har omvandlats så att ämnet för informationen inte längre är identifierbart.

 
Av juridiska skäl
Dina uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med krav från behöriga myndigheter och lagkrav. Anta att vi säljer, köper, slår samman eller på annat sätt omorganiserar vår verksamhet. I så fall kan användarens personuppgifter överförs till köpare och deras rådgivare.
 
 
6. Internationella dataöverföringar

JIITEE TYÖT OY syftar till att implementera tjänster och behandla personuppgifter med hjälp av operatörer och tjänster belägna inom EU eller EES.

Några av våra underleverantörer, distributörer och partners finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I sådana fall kan dina uppgifter överföras mellan olika länder. Dessa överföringar kan innebära överföring av personuppgifter utanför EU eller EES till länder vars databehandlingslagstiftning skiljer sig från kraven i finsk lag. I dessa fall säkerställer JIITEE TYÖT OY en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, till exempel genom att komma överens med databehandlaren om modellklausuler eller andra metoder i enlighet med dataskyddslagstiftningen för att överföra personuppgifter till tredjeländer.

7. Skydd av personuppgifter

JIITEE TYÖT OY använder uppdaterad praxis för att skydda personuppgifter. Detta innebär att vi använder fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att minska risken för dataförlust och minimera missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande eller ändring av personuppgifter. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar där endast auktoriserade personer kan komma åt data som lagras på dessa servrar. JIITEE TYÖT OY kan också skydda dina data med Secure Sockets Layer (”SSL”) eller liknande krypteringsprogram.

8. Tredje parts webbplatserDenna sekretesspolicy gäller endast för våra tjänster, och vi är inte ansvariga för sekretesspraxis på andra webbplatser. Vi rekommenderar att användaren granskar integritetspolicyn för de webbplatser de använder.
 
9. Ändringar av integritetspolicyn
Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy. Den ändrade integritetspolicyn finns tillgänglig på Bolagets webbplats så att användarna alltid är medvetna om hur deras data behandlas.
 
10. Dina rättigheter

Besiktningsrätt

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

 

Rätt att begära rättelse av uppgifter 

Du kan begära korrigering eller komplettering av felaktig, felaktig, ofullständig, inaktuell eller onödig information.

 
Rätt att begära radering av uppgifter
 
Du kan begära att vi raderar dina uppgifter från våra system. Vi kommer att vidta åtgärder som begärts om vi inte har en legitim anledning att inte radera informationen. Informationen får inte omedelbart raderas från alla backup- eller liknande system.
 
Rätt att begränsa databehandling
 
Du kan begära att vi begränsar behandlingen av specifika personuppgifter. En begäran om att begränsa databehandlingen kan leda till begränsade möjligheter att använda vår webbplats och tjänster.
 

Rätt att invända mot databehandling

Du kan också begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter om dina uppgifter behandlas för andra ändamål än att tillhandahålla vår Tjänst eller uppfylla en rättslig skyldighet. Att invända mot behandling av personuppgifter kan leda till begränsade möjligheter att använda vår webbplats. Du kan vägra elektronisk direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i alla marknadsföringsmeddelanden vi skickar.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina uppgifter från oss i ett strukturerat och vanligt förekommande format så att du kan överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Om dina uppgifter behandlas baserat på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 11. Utöva dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och en kopia av ett giltigt ID. Om din begäran gäller personuppgifter i en cookie måste du bifoga en kopia av den cookien till din begäran. Vi kan begära ytterligare information som behövs för att verifiera din identitet. Vi kan avvisa förfrågningar som görs orimligt ofta, är överdrivna eller är ogrundade.

Anta att du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande lagstiftning. I så fall kan du klaga till den lokala dataskyddsmyndigheten.

 
12. Vem är personuppgiftsansvarig och vem kan jag kontakta?

Den personuppgiftsansvarige är:

JIITEE TYÖT OY
 
För ärenden som rör registret kan du kontakta:
posti@jiiteetyot.fi